Validitet vs. reliabilitet: hva er forskjellen?

Hva er Validitet og reliabilitet?

Validitet og reliabilitet er to viktige begreper innen forskning, spesielt innenfor forskningsmetoder som bruker spørreskjemaer, intervjuer og tester. Begge disse begrepene må tas i betraktning når man skal studere utfall og resultater av en studie.

Validitet refererer til i hvilken grad et forskningsinstrument, eller et spørsmål eller et testresultat, faktisk måler det det er ment å måle. Med andre ord, er det et pålitelig og nøyaktig mål for det vi ønsker å undersøke?

Dette kan ses på som et spørsmål om samsvar mellom det instrumentet vi bruker, og fenomenet vi ønsker å måle ved hjelp av det instrumentet. Validitet kan deles inn i ulike kategorier, og det finnes flere måter å måle validitet på.

En type validitet er konstruktvaliditet, som måler graden av samsvar mellom det vi ønsker å måle og hvordan vi måler det. Dette kan være vanskelig, men er viktig for å sikre at de observasjonene og resultatene som blir observert, faktisk representerer det fenomenet vi ønsker å studere.

En annen type validitet er indre validitet, som måler graden av samsvar mellom årsak og virkning. Med andre ord, om det er samsvar mellom det vi tror er årsaken til et resultat, og faktisk er årsaken. Dette kan være spesielt viktig i randomiserte kontrollerte tester, der det er viktig å forsikre seg om at endringene i et resultat faktisk skyldes den intervensjonen som blir undersøkt, og ikke andre faktorer som kan påvirke resultatet.

Reliabilitet refererer til i hvilken grad et forskningsinstrument eller en test gir stabile og konsistente resultater over tid og under forskjellige forhold. Med andre ord, om målinger som blir tatt variasjoner i resultatet oppstår ved gjentakelse av testen på samme person eller på forskjellige personer.

En type reliabilitet er test-retest reliabilitet, som involverer å gjenta testen på samme individ på forskjellige tidspunkter. Dette er viktig for å måle om testresultatene gir stabile og konsistente resultater over tid.

En annen type reliabilitet kalles inter-rater reliabilitet, som refererer til konsistens i målinger når forskjellige mennesker blir bedt om å utføre målingene. Dette kan være relevant for intervjuer eller observasjonsstudier, der flere forskjellige forskere observerer og måler det samme fenomenet.

Hva er forskjellen mellom Validitet og reliabilitet?

Mens validitet og reliabilitet begge er viktige aspekter av forskning, er det viktig å skille mellom disse begrepene. Validitet refererer til om et redskap måler det det er ment å måle. Reliabilitet refererer til om et redskap gir konsistente resultater fra test til test og fra tester som utføres av forskjellige personer.

Med andre ord, validitet handler om å være sikker på at vi faktisk måler det vi tror vi måler, mens reliabilitet handler om å sikre at vi får det samme resultatet hver gang vi utfører en test.

For å gi et eksempel på forskjellen mellom disse to begrepene, så kan man tenke seg en måling av depresjon. En måte å måle depresjon på er å bruke Beck Depression Inventory (BDI), som består av 21 spørsmål. Hvis instrumentet har høy validitet, vil det bety at de 21 spørsmålene faktisk måler depresjon. På den andre siden, hvis BDI måler depresjon, så vil det gi konsistente resultater hver gang testen blir utført (høy reliabilitet).

Hvorfor er validitet og reliabilitet så viktige?

Validitet og reliabilitet er kritisk for å sikre at resultatene av forskningsprosjekter er pålitelige og nøyaktige. Dette er spesielt viktig når det kommer til å trekke konklusjoner og forme politikk basert på forskningsresultater eller å bruke disse resultatene for å forbedre fagfeltet.

For eksempel, hvis et nye medikament er utviklet, er det viktig at dette er testet med rutinemessige og nøyaktige metoder for å se om det faktisk gir noen terapeutisk effekt, om det er trygt å bruke, og for å sikre at det er det riktige medikamentet for den aktuelle sykdommen.

Videre kan resultater av diagnosetester kreve riktighet og pålitelighet. I verste fall kan når det gjelder medisinske tester, kan feilene føre til at pasientene ikke får de behandlingene de trenger.

Konklusjon

Validitet og reliabilitet er to viktige konsepter innen forskning. Validitet sikrer at det instrumentet vi bruker faktisk måler det vi vil måle. Reliabilitet sikrer at vi får nøyaktige og konsistente resultater hver gang vi utfører en test.

Mens både reliabilitet og validitet er kritisk for å sikre at resultatene av forskningsprosjekter er pålitelige, er det viktig å merke seg forskjellen mellom disse to begrepene.

Uten validitet og reliabilitet er forskning på risikoen for å lage unøyaktige, ukorrekte og lite hjelpsomme resultater. Spesielt innen medisin og psykologi er det avgjørende at resultatene er presise og pålitelige slik at pasientene mottar de beste behandlingene som trengs.