Intervjuer som verktøy for datainnsamling

Introduksjon

Intervjuer er en av de vanligste og mest effektive metodene for å samle inn data i forskning og analyser. Intervjuer kan utføres både personlig og på telefon, og de kan også tas opp og transkriberes for å få mer nøyaktige data.

I denne artikkelen vil vi diskutere intervjuer som verktøy for datainnsamling, og se på hvordan de kan brukes til å få verdifull informasjon i forskjellige settinger.

Hva er intervjuer?

Intervjuer er samtaler mellom en forsker og en informant, hvor forskeren stiller spørsmål for å samle inn informasjon om et bestemt emne. Informanter kan være enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner.

I forskning kan intervjuer være strukturerte, semistrukturerte eller ustrukturerte. Strukturerte intervjuer bruker standardiserte spørsmål, mens semistrukturerte og ustrukturerte intervjuer gir informantene mer frihet til å uttrykke seg på egne måter.

Hvordan kan intervjuer brukes i forskning?

Intervjuer kan brukes i forskning på ulike måter, avhengig av hva forskeren ønsker å finne ut. De kan brukes for å samle inn data om meningene og holdningene til folk, deres erfaringer og forventninger. Intervjuer kan også brukes for å samle inn data om bestemte hendelser eller opplevelser.

Intervjuer brukes ofte i kvalitativ forskning, hvor formålet med forskningen er å forstå fenomener og prosesser. Kvalitativ forskning tar sikte på å beskrive livets virkelighet, og når man intervjuer personer får man verdifull innsikt i deres oppfatninger og erfaringer.

Hvordan utføres intervjuer?

Forskere må først bestemme seg for hvem de ønsker å intervjue og hvordan de ønsker å utføre intervjuene. Det er viktig å ha en god forståelse av emnet man skal undersøke, og å lage en liste over spørsmål som går i dybden på forskningsspørsmålene.

Når man utfører intervjuer er det viktig å ha en avslappet og konfidensiell atmosfære, slik at informantene føler seg komfortable og villige til å dele sin erfaring. Forskere bør også være forsiktige med å påvirke informantenes svar, og derfor er det viktig å unngå ledende spørsmål.

Fordeler med intervjuer som verktøy for datainnsamling

Dybdekunnskap

Intervjuer gir forskeren muligheten til å få dybdekunnskap om informantenes mening og oppfatninger om et bestemt tema. Denne informasjonen kan være nyttig for å forstå hvordan mennesker tenker og hva som påvirker deres beslutninger.

Stor fleksibilitet

Intervjuer kan være strukturerte eller ustrukturerte, og forskere kan bruke bestemte spørsmål eller la informantene fortelle sine historier. På grunn av denne fleksibiliteten kan intervjuer tilpasses forskjellige typer forskningsspørsmål og situasjoner.

Mulighet for oppfølgingsspørsmål

I en intervjusituasjon kan forskeren stille oppfølgingsspørsmål basert på informantenes svar. Dette gir muligheten for en mer omfattende diskusjon og for å få nyttig informasjon som kanskje ikke ville vært mulig å få ved hjelp av standardiserte spørreskjemaer.

Ulemper med intervjuer som verktøy for datainnsamling

Kostnader og tidsbruk

Ved å utføre intervjuer krever det ofte mye tid og ressurser for å rekruttere informanter, utføre og transkribere intervjuene.

Subjektivitet

Informantenes svar kan påvirkes av deres opplevelser og meninger, og av forskeren som stiller spørsmålene. Det kan også være problemer med bias hvis forskeren velger informantene ut ifra bestemte kriterier.

Konklusjon

Intervjuer er et verdifullt verktøy for datainnsamling i forskning. De gir forskere muligheten til å få dybdekunnskap om informantenes meninger og erfaringer, og kan tilpasses ulike typer forskningsspørsmål og situasjoner. Selv om det krever ressurser og tid å utføre intervjuer, gir de forskeren muligheten til å få innsikt i det som ikke er mulig å få tak i ved hjelp av standardiserte spørreskjemaer eller andre metoder for datainnsamling.