Game Theory

Introduksjon

I denne artikkelen vil vi se nærmere på et fagområde som har blitt stadig mer populært og relevant i de senere årene, nemlig spillteori. Spillteori er en matematisk disiplin som utforsker strategiske samhandlinger mellom rasjonelle aktører. Den er ofte brukt i økonomi, politikk, psykologi og andre fagområder for å modellere og forstå komplekse interaksjoner mellom mennesker og organisasjoner.

Historie

Spillteori har sine røtter i 1700-tallets matematikk, men det var først på midten av 1900-tallet at det fikk etablert seg som en egen disiplin i seg selv. En av de tidlige banebryterne var John von Neumann, en ungarsk-amerikansk matematiker som i 1928 publiserte en bok med tittelen "Theory of Games and Economic Behavior" sammen med økonomen Oskar Morgenstern. Boken anerkjente at økonomiske beslutninger ofte involverte interaksjoner mellom flere parter, og ved å anvende matematisk teori på disse interaksjonene, kunne man forstå mer om de virkelige økonomiske problemene. Boken la grunnlaget for moderne spillteori, og von Neumann og Morgenstern ble anerkjent som grunnleggerne av feltet.

Grunnleggende konsepter

Spillteori har en rekke grunnleggende konsepter som er avgjørende for å forstå teorien. Et viktig konsept er spill, som beskriver en interaksjon mellom to eller flere aktører der resultatet av en aktørs valg påvirker resultatet av de andres valg. En annen sentral ide i spillteori er strategi, som refererer til hvordan en aktør velger å handle i et spill. En strategi inneholder vanligvis et sett med valg som en aktør kan ta, avhengig av hva de andre spillerne gjør. En tredje grunnleggende ide er nytteverdi, som er et mål på hvor mye en aktør verdsetter et visst utfall. Spillteori modellerer ofte nytten i form av en matematisk funksjon som tar hensyn til aktørens preferanser.

Spillteori i økonomi

Spillteori har mange anvendelser i økonomi. Et eksempel er i studier av markedsstrukturer og konkurranse. I klassisk mikroøkonomisk teori antas det ofte at aktørene i et marked handler uavhengig av hverandre og tar hensyn til prisen til konsumentene. Spillteori utforsker hva som skjer når aktørene i stedet handler strategisk, og tar hensyn til hverandre når de tar beslutninger. Tilfeller der aktørene samarbeider og delt når gevinst er ikke sjeldne eller såkalt 'game theoretical situations'. Et annet klassisk anvendelsesområde for spillteori er auksjoner. Her handler det om å forstå hvordan budgivere handler og hvordan prising påvirker budadferden. En velkjent strategi i auksjoner er den såkalte "snipe-strategien" som involverer å vente til det aller siste øyeblikk før man kommer med budet.

Spillteori i politikk og samfunnsstyring

Spillteori har også mange anvendelser i politikk og samfunnsstyring. Et eksempel er internasjonal konflikt og krisehåndtering. Et annet eksempel er fordelingspolitikk, hvor teorien kan brukes til å forstå hvordan politiske aktører i et demokrati kan ha ulike preferanser og hvordan de kan forsøke å påvirke hverandre for å fremme sine interesser. I politikken blir gjerne spillteori svært kompleks og har mange variabler til forandringer som aktiv atferd fra aktørene, forhandling og allianser i tillegg til ytre faktorer som internasjonale dramaer.

Spillteori i psykologi

Spillteori har også mange anvendelsesmuligheter i psykologien. Et eksempel er studier av samarbeid og tillit. Forskning viser at i mange samarbeidssituasjoner vil aktørene ofte samarbeide hvis de stoler på hverandre og tror den andre aktøren vil samarbeide også. Spillteori kan også brukes til å forstå sosial interaksjon, inkludert hvordan individer danner nettverk, prioriterer sine interesser og forhandler med andre.

Konklusjon

Spillteori er en matematisk disiplin som har mange anvendelser i økonomi, politikk, psykologi og andre fagområder. Konseptene av spill, strategi og nytteverdi er avgjørende for å forstå teorien. Spillteori hjelper i å forklare hvordan aktørene vil handle i ulike samhandlinger og hvordan samhandlingen kan endre utfallet av hendelsene. Spillteori har flere anvendelser enn vi har nevnt her, og forskning innen spillteori vil fortsette å utvikle seg og ha betydning i forskning om menneskelig atferd og samhandling.