Etnografisk forskning – hvordan bruke kvalitative data

Introduksjon

Etnografisk forskning har blitt stadig mer populært i de siste årene, spesielt innenfor samfunnsvitenskapene. Denne forskningsmetoden er basert på kvalitative data, som ofte anses som mer dybdeorienterte og ryddigere i å forstå menneskelige erfaringer og handlinger. I denne artikkelen vil vi diskutere hva etnografisk forskning er, hvordan det kan brukes til å samle kvalitative data og viktigheten av å bruke kvalitative data for å forstå menneskelige opplevelser.

Definisjon av etnografisk forskning

Etnografisk forskning er en metode for å samle kvalitative data om menneskelige erfaringer og kultur. Det er en form for feltforskning som innebærer å delta i en gruppes aktiviteter og observere, samt intervjue mennesker i gruppen for å forstå deres oppfatninger og handlinger. Etnografi kan brukes i en rekke felt, som antropologi, sosiologi, psykologi og utdanning.

Hvordan utføres etnografisk forskning?

Etnografisk forskning innebærer vanligvis å studere en gruppe mennesker over en viss tid. Forskeren kan blant annet observere og delta i gruppenes aktiviteter og intervjue deltakerne. Det kan også være nyttig å samle andre typer data, slik som dokumenter, fotografier og audio- eller videoopptak, for å gi et mer fullstendig bilde av gruppen og deres kultur. I etnografisk forskning er det viktig å være oppmerksom på hvorfor mennesker oppfører seg på en bestemt måte og hva som ligger til grunn for deres handlinger. Det er også viktig å være åpen for å forstå forskjellige perspektiver og oppfatninger. For å samle og tolke kvalitative data (data om ord, tanker, følelser og handlinger) krever det en viss grad av sensitivitet og erfaring.

Hvorfor er kvalitative data viktig i etnografisk forskning?

Etnografisk forskning innebærer å undersøke menneskers handlinger og erfaringer på en dypere måte enn mange andre forskningsmetoder. Kvantitativ forskning, som for eksempel spørreundersøkelser, gir ofte en overfladisk oversikt over menneskers oppfatninger, men gir ikke en fullstendig forståelse av deres handlinger. Ved å samle kvalitative data, som for eksempel intervjuer og observasjoner, kan forskeren forstå en persons tanker og oppfatninger og hva som får dem til å handle på en bestemt måte. Kvalitative data kan gi en innsikt i en persons livserfaring og hvordan de tolker verden rundt dem. Derfor kan det være en viktig forskningsmetode for å forstå menneskelige opplevelser og kultur.

Eksempler på etnografisk forskning

Etnografisk forskning kan brukes i mange sammenhenger. Her er noen eksempler på hvordan etnografisk forskning kan brukes:
  • En sosiolog kan bruke etnografisk metode for å undersøke hvordan ungdom i Norge bruker sosiale medier og for å forstå hvilke sosiale normer som eksisterer på disse plattformene.
  • En antropolog kan bruke etnografisk metode for å undersøke en stamme i Afrika for å forstå deres kultur og livsstil.
  • En utdanningsforsker kan bruke etnografisk metode for å undersøke en skoleklasse for å forstå skolebarns læringsprosesser.

Oppsummering

Etnografisk forskning er en metode for å samle kvalitative data om menneskelige opplevelser og kultur. Forskeren deltar i aktiviteter og intervjuer deltakerne for å få en dypere forståelse av deres handlinger og oppfatninger. Kvalitative data gir forskeren innsikt i en persons livserfaring og kan brukes til å forstå kultur og samfunn på en mer helhetlig måte. Etnografisk forskning er en viktig forskningsmetode som brukes i en rekke felt, som antropologi, sosiologi og utdanning.